ensv
bildspel_850x320_barn_mormor

Tag kontroll över din hälsa!

Bli aktivt medveten om att din hälsa eller din sjukdom försämras. Vi hjälper Dig, Din läkare eller Din vårdcentral att proaktivt reagera på förändringar.

Vad gör vi?

CareTelCom AB (CareTelCom) erbjuder system och tjänster baserade på trådlös informationsinsamling för uppföljning av och tidig signalering om förändringar in patientens hälsostatus. Därigenom kan åtgärder sättas in innan det är för sent. I vården leder det till ökande kostanadseffektivitet och för patienter och anhöriga till ökande livskvalitet.

Konceptets idé är att den enskilde patienten skall störas eller påverkas så lite som möjligt och att de komponenter och delsystem som utnyttjas skall vara så billiga som möjligt, och därigenom kunna få en bred användning. CareTelCom concept CTC-Actiwise kan användas med iPhone från Apple och med de flesta så kallade “smart phones” med programvara från Google Android.

Läs mer...

topolHälsovård I allmänhet och särskilt diagnostik, läkemedelsutveckling och medicinsk teknik har under de senare åren sett en både dynamisk imponerande utveckling. I detta sammanhang är det särskilt värt att notera kartläggningen av det mänskliga genomet och snabbt ökande förståelse kring samspelet mellan individens DNA-struktur och nya allt med kraftfulla läkemedel. Denna utveckling har lett till ökande chanser till överlevnad I sjukdomar som bara för tjugo år sedan betraktades som omöjliga att behandla. Med hjälp av kontinuerlig och ofta livslång medicinering samt stöd från anpassning i livsstil kan manga patienter med kroniska sjukdomar leva ett bra liv. För att detta skall vara möjligt krävs emellertid frekvent anpassning eller kalibrering av medicinering, förändring i livsstil samt kontinuerlig monitorering. Det krävs också en förbättrad kommunikation mellan patienten och vården. Parallellt finns även en ökande trend med focus på patientens dagliga välbefinnande. Patientens upplevelse av sin hälsosituation när hen vid planerade besök träffar sin läkare kan vara helt annorlunda än normalt.

Stäng

CareTelCom

puff_260x155_asfalt
Sedan år 2000 har CareTelCom AB arbetat med utveckling av koncept och system för kontinuerlig uppföljning av patienter och individer samt prediktion av ökande risk för kraftig försämring av patientens tillstånd. Den snabba tekniska utvecklingen inte minst inom mobiltelefoni har skapat allt bättre förutsättningar, men ett bärande teman I CareTelCom’s arbete har alltid varit enkelhet, låga kostnader, användande av standardiserade produkter som kan köpas “från hyllan” samt så långt det är möjligt standardiserad kommunikation och gränssnitt.
Läs mer...

Lösningen

puff_260x155_dotter_mor
Den enskilda faktor som mest driver mot ökande kostnader och resursbehov i vården är inläggning på sjukhus. Behovet av sjukhusinläggning kan högst sannolikt reduceras och patienter och anhörigas livskvalitet ökas genom ökande användande av så kallad e-hälsa och mobil hälsa. Genom effektivt utnyttjande av system för kontinuerlig monitorering av patienter är det möjligt att planera vården efter hur patienten mår – och inte efter kalendern. För att nyttiggörande av de rika möjligheter som mobil hälsa öppnar upp för finns behov av innovativt tänkande. Vård skall ges utifrån patientens behov och förutsättningar och hans/hennes egna önskningar skall vara styrande. Det innebär kav på nya vårdprocesser och anpassade organisatoriska ramar.
Läs mer...

Utmaningen!

puff_260x155_lava
I Sverige har mer än 45 % av hela befolkningen – och >80 % av de över 65 år minst en kronisk sjukdom. Landstingens kostnader för vård av kroniskt sjuka beräknas uppgå till 80-85 % av landstingens samlade kostnader. Enligt tidskriften the Economist är befolkningen över 65 år som andel av de i arbetsför på väg mot ca 70 % fram mot 2030. Samtidigt beräknas enligt OECD tillgänglig vårdpersonal (främst läkare och sjuksköterskor) minska med ca 30 %.
Läs mer...

Latest News

Login

Links

Contact

CareTelCom
Phone:+46 705 50 37 57

Fler kontaktuppgifter