ensv
bildspel_850x320_cykel

Fokus på KOL (Kronisk Obstruktiv Lungssjukdom)

 

CTC-ActiwiseTM är CareTelCom:s verktyg för monitoring och kontinuerlig uppföljning av patienter med KOL

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungssjukdom) drabbar 5 – 7 % av befolkningarna i industrialiserade länder. KOL är starkt kopplat till rökning, med en 20 till 30 års eftersläpning. Beroende av att sjukdomen utvecklas långsamt beräknas endast ca 40 % av KOL-patienterna vara i kontakt med vården. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är KOL den tredje viktigaste dödsorsaken. I Sverige beräknas vården av KOL-sjuka ta i anspråk ca 1 % av de totala vårdkostnaderna.

Strategin för att förbättra förutsättningarna för KOL patienter bygger på två baskomponenter:

  • hjälp att sluta röka och motivation för att inte börja röka samt
  • förbättring av livskvalitetspåverkande hälsostatus – och särskilt minimering av risken för allvarlig exacerbation.

Traditionellt har diagnos och klassificering av KOL baserats på parametrar kopplade till lungfunktion, såsom FVC (Forced Expiratory Volume) och FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 second). Det finns ett samband mellan graden av försämrad lungfunktion, risken för exacerbation och minskad förväntad livslängd, men individuell nivå är lungfunktion enbart en mycket svag predictor.

Trots begränsningar i vanligen använda test för att mäta lungfunktion, så har FEV och FVC kommit att bli mest använda test i samband med kliniska prövningar.

I studier med längre tidsperspektiv har exacerbation samt lungrelaterad död varit mest använda parametrar. Även om dessa mätvärden ger säkra data är det vanligtvis nödvändigt att inkludera ett stort antal patienter och studietiden blir ofta minst ett år. Detta innebär att det finns behov av parametrar som kan användas och ge säkra data I kortare studier med ett mindre antal patienter. Dessa parametrar kan också förväntas ha ett starkt predicerande värde.

CareTelCom arbetar med en svensk forskargrupp under Prof. Leif Bjermer, Institutionen för Lungmedicin vid det internationellt ansedda Lunds Universitet. Hypoteser avseende möjliga biomedicinska predikatorer har identifierats och kommer att testas i studier som nu är under planering. Ett fullskaligt kommersiellt system utvecklas stegvis.

Den långsiktiga intentionen är att skapa bättre förutsättningar för att förstå den mentala, medicinska och fysiska statusen hos KOL-patienter och därigenom bereda väg för mer effektiv diagnostik och behandling. På kort sikt är syftet förbättrad kostnadseffektivitet och minimerad kostnad genom färre exacerbationer och mindre frekventa akuta klinikbesök. Inte helt relevanta studier indikerar möjlighet att minska akutbesöken med mer än 50 %.

Latest News

Login

Links

Contact

CareTelCom
Phone:+46 705 50 37 57

Fler kontaktuppgifter